BADANIE PSYCHOLOGICZNE DO POZWOLENIA NA BROŃ

Wykonujemy badania psychologiczne konieczne do uzyskania pozwolenia na broń oraz inne z zakresu ustawy o broni i amunicji.
Oferta skierowana jest do:

 • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego,
 • osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie bronią oraz materiałami niebezpiecznymi,
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora,
 • kuratorów sądowych,
 • detektywów i kandydatów na detektywów,
 • osób ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

W badaniu psychologicznym oceniamy:

 • poziom intelektualny,
 • osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,
 • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie ma na celu wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Po badaniu psychologicznym wykonujemy badanie lekarskie psychiatryczne.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.