Psychoterapia grupowa, to spotkania 8-12 osób z jednym lub dwoma psychoterapeutami. Forma ta uwzględnia interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami spotkań, a do wywołania pożądanych zmian wykorzystuje dynamikę grupy.

Psychoterapia grupowa może być kierowana do osób dorosłych, młodzieży lub dzieci. Uczestnicy grupy zgłaszają się, lub są kierowani na terapię, z powodu doświadczanych trudności, np.: przygnębienia, przeżywanych kryzysów, trudności w relacjach z innymi, nieradzenia sobie ze stresem, problemów o charakterze nerwicowym czy osobowościowym.

W psychoterapii grupowej mogą również uczestniczyć osoby poszukujące sposobów na lepsze poznanie siebie i poprawę jakości życia. Spotkania grup terapeutycznych dzięki atmosferze zaufania i możliwości obserwacji siebie w relacji z innymi członkami grupy i na tle doświadczeń innych, dostarczają wiedzy oraz stwarzają warunki do zmiany w obrębie reakcji, zachowań oraz dają możliwość pracy nad cechami osobowości.

Istnieją grupy psychoterapeutyczne skupiające się na zdefiniowanym problemie, np. grupa dla ofiar przemocy, grupa DDA (dla dorosłych dzieci alkoholików), grupa DDD (dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) dla osób doświadczających napadów lęku, grupa dla osób z niską samooceną, itp.

Inne grupy to tzw. grupy rozwojowe – nastawione na zdobywanie wiedzy o sobie, lepsze poznanie i zrozumienie swoich odczuć i potrzeb, wspomagające odkrywanie i rozwój własnych potencjałów oraz usprawniające relacje z innymi ludźmi.

Zajęcia, na ogół, odbywają się 1-2 razy w tygodniu, trwają dwie godziny zegarowe (120 min).

Grupy mogą mieć charakter zarówno otwarty jak i zamknięty.

Przed włączeniem do grupy wymagana jest konsultacja indywidualna w celu dodefiniowania problemu i określenia motywacji osoby zgłaszającej się.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988