Testy psychologiczne zalecane są jako uzupełnienie diagnostyki psychiatrycznej. Mogą również zaspokoić indywidualną ciekawość osób, które pragną poznać lepiej swoją osobowość i zasoby psychologiczne / intelektualne.

Proces diagnostyczny zwyczajowo obejmuje obserwację, wywiad, metody testowe, kwestionariuszowe oraz opinię (w formie pisemnej). Tempo przeprowadzania kolejnych etapów badania dopasowane jest do indywidualnych możliwości Pacjenta i zajmuje, w zależności od trudności testu oraz umiejętności skupiania się pacjenta, od jednej do kilku godzin, co wpływa na ostateczny koszt badania. Diagnostyka zakończona jest sporządzeniem profesjonalnej opinii, która podczas spotkania z psychologiem jest omawiana z osobą zainteresowaną. Częścią opinii psychologicznej są zalecenia, których celem jest m.in. poprawa w zakresie funkcjonowania życiowego pacjenta oraz wydanie wskazówek dotyczących ewentualnego dalszego postępowania terapeutycznego i / lub leczniczego.

Proponujemy Państwu następujące testy psychologiczne:

Diagnoza procesów myślenia – narzędzie badające ogólną zdolność spostrzegania oraz uwagę, dotyczy rozumienia analogii, przetwarzania informacji i tworzenia pojęć – czas trwania około 1 godziny.

Zastosowanie: poradnictwo szkolne i zawodowe, diagnostyka kliniczna.

Diagnoza inteligencji – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL) – Test służy do określenia ilorazu inteligencji w skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnej oraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, Pamięć i Odporność na Dystraktory, np. stres – czas trwania około 3 godzin.

Zastosowanie: test psychologiczny służący do pomiaru inteligencji ogólnej. Skala Bezsłowna mierzy inteligencję płynną a Skala Słowna inteligencję skrystalizowaną.

Diagnoza funkcji poznawczych – narzędzie badające pamięć, uwagę, funkcje wykonawcze, zdolności wzrokowo-przestrzenne – czas trwania około 3 godzin.

Zastosowanie: element diagnostyki psychiatrycznej służący do oceny ewentualnych deficytów poznawczych i rozpoznawania otępień.

Diagnoza osobowości – Kwestionariusz Osobowości MMPI jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych – czas trwania około 4 godzin.

Zastosowanie: w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy, etc).

W uzasadnionych sytuacjach indywidualna diagnostyka psychologiczna poszerzona może być o dodatkowe konsultacje z Pacjentem lub jego rodziną. Wszystkie działania podejmowanie są za wcześniejszą zgodą osoby biorącej udział w testach psychologicznych.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988